TDF Covid-19 Normalleşme Sürecinde Uyulması Gereken Sağlık Kuralları Yönergesi

0
116

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU FAALİYETLERİNDE
COVİD-19 NORMALLEŞME SÜRECİNDE UYULMASI GEREKEN
SAĞLIK KURALLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönerge amacı Covid-19 salgını sonrasında normalleşme sürecinde Türkiye Dağcılık Federasyonu, İl Temsilciliği ve kulüpler tarafından gerçekleştirilecek olan her türlü faaliyette ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam Madde 2 – (1) Bu yönerge, Türkiye Dağcılık Federasyonu, İl Temsilciliği ve kulüplerinin bünyesinde yapılan spor dallarındaki Covid-19 salgını kapsamındaki sağlık uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü esas ve usullerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve Kısaltmalar
Madde 4 – Bu yönergede geçen;
Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
Federasyon: Türkiye Dağcılık Federasyonunu,
Federasyon Başkanı: Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu: Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Sağlık Kurulu: Türkiye Dağcılık Federasyonu Sağlık Kurulunu,
İl Temsilcisi: Federasyon tarafından görevlendirilen yetkili il temsilcisini,
Faaliyet Sorumlusu: Federasyon veya kulüp tarafından gerçekleştirilecek olan faaliyetler için görevlendirilen kişi veya kişileri,
SB: Sağlık Bakanlığı,
TYD:Temel Yaşam Desteği,
A/K: Arama-Kurtarma
KKE: Kişisel Koruyucu Ekipman
FFP3: Filtering Face Piece 3:Ağız ve Burnu kapatan viral bulaşı % 99 engelleyici maske
Katılımcılar: Federasyon, İl Temsilciliği ve kulüpler tarafından gerçekleştirilecek olan faaliyette yer alan kişileri ifade eder.

TDF_Covid-19 Rehber Yönergesi 2

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kapalı Mekânda Gerçekleştirilecek Faaliyetler İçin
Madde 5 – (1) Kapalı ortam içerisinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler (her türlü toplantı, eğitim, sunum, müsabaka vb.) için Faaliyet Sorumlusu tarafından aşağıdaki maddelerin uygunluğu sağlanır:

a) Faaliyetin gerçekleştirileceği ortamın sosyal mesafe kuralına (katılacak kişiler arasında en az 1 metre, ideali 1,5 metre ve üstü) uygun olup olmadığının belirlenmesi,

b) Faaliyet ortamında kullanılacak demirbaşın (sandalye, masa, sunum cihazları, müsabaka materyalleri vb.) faaliyet öncesinde uygun şekilde dezenfekte edilmiş olduğunun belirlenmesi,

c) Faaliyetin gerçekleştirileceği ortamın yeterince temiz hava ile havalandırıldığından emin olunması, faaliyet öncesinde ve sırasınca temiz hava akışının yeterliliğinden emin olunması,

ç) Müsabaka alanlarına seyircinin girmesine izin verilmemesi,

d) Faaliyet ortamına girişte katılımcıların ateşinin ölçülmesi (ateş düşürücü ilaç alıp alamadığı sorgulanmalı) ve ateşi 38,3 ℃ üzerinde çıkan bireylerin faaliyet ortamına girişlerine müsaade edilmemesi,

e) Faaliyet ortamına girerken katılımcılara antiseptik solüsyon takdim edilerek el dezenfeksiyonlarının sağlanması, maske ve eldiven verilmesi,

f) Faaliyet esnasında zorunlu olmadıkça katılımcıların birbirlerine temas etmelerinin engellenmesi ve sosyal mesafenin korunması,

g) Faaliyet için katılımcıların kendilerinin getirdikleri materyallere zorunlu olmadıkça diğer katılımcıların temas etmelerinin engellenmesi,

ğ) Sporcular spor tırmanış yarışmaları esnasında izolasyon odalarında gerekli sosyal mesafenin sağlanması,

h) Faaliyet sonrasında bir ödül töreni düzenlenecek ise katılımcıların teker teker çağrılarak belirli bir masa üstüne bırakılmış olan ödüllerini almalarının sağlanması, kesinlikle elden ödül takdim edilmemesi,

i) Faaliyet sonrasında dağıtılmış olan maske ve eldivenlerin bir poşette toplanarak tıbbi atık olarak bina sorumlusuna teslim edilmesi ve katılımcıların çıkarken el dezenfeksiyonunun sağlanması.

Açık Ortamda Gerçekleştirilecek Faaliyetler İçin

Madde 6 – (1) Açık ortamda gerçekleştirilecek olan faaliyetler (her türlü müsabaka, eğitim, tırmanış, doğa yürüyüşü, toplantı vb.) için Faaliyet Sorumlusu tarafından aşağıdaki maddelerin uygunluğu sağlanır:

a) Faaliyet ortamına girişte katılımcıların ateşinin ölçülmesi ve ateşi 38,3 ℃ üzerinde çıkan bireylerin faaliyet ortamına girişlerine müsaade edilmemesi (tüm dağcılık etkinliklerini sağlıklı iken yapınız, “dağlar duruyor, iyileşince yine gidersiniz”, Covid-19 un doğada, dağda tedavisi güncel bilgiler ışığında henüz mümkün değil, risk almayınız!),

b) Faaliyetin gerçekleştirileceği ortamın girişinde uygun antiseptik solüsyonlar kullanılarak tüm katılımcıların el dezenfeksiyonunun sağlanması, izleyicilere maske verilmesi,

c) Faaliyet ortamında sosyal mesafe kuralına (katılacak kişiler arasında en az 1,5 metre ve üstü) uyulmasına dikkat edilmesi, kişilerin ve malzemelerinin birbirlerine temaslarının engellenmesi,

TDF_Covid-19 Rehber Yönergesi 3

ç) Katılımcılara Ek 1 deki bilgilendirme ve onay formunun okutulup imzalanmasının sağlanarak faaliyet raporuna eklenmesi,

d) Faaliyet birden fazla açık alanda gerçekleşecek ise (örneğin müsabakalarda spor tırmanış alanları) bu alanların her birinde kurallara uyum sağlanması,

e) Faaliyet esnasında katılımcıların faaliyet alanlarından ayrı kaldıkları süreç boyunca (örneğin müsabakalarda izleme esnasında) maske ve sosyal mesafeyi (en az 1,5 m aralıklarla izleme) korumaları gerekmekte.

f) Faaliyet ortamında zorunlu olmadıkça gıda maddelerinin tüketilmemesi, tüketilecek ise uygun şekilde ambalajlanmış olmalarına özen gösterilmesi, kesinlikle gıdalar ile el temasının engellenmesi,

g) Faaliyet sonrasında bir ödül töreni düzenlenecek ise katılımcıların teker teker çağrılarak belirli bir masa üstüne bırakılmış olan ödüllerini almalarının sağlanması, kesinlikle elden ödül takdim edilmemesi,

ğ) Faaliyetlerde kullanılacak ulaşım araçlarının SB veya ilgili makamlarca ilan edilen güncel kurallar çerçevesinde planlanması ve kullanılması,

h) Faaliyet sonrasında dağıtılmış olan maske vb. hijyenik malzemenin bir poşette toplanarak tıbbi atık olarak Faaliyet Sorumlusuna teslim edilmesi ve katılımcıların çıkarken el dezenfeksiyonunun sağlanması gereklidir.

ı) Günübirlik yürüyüş ve dağcılık etkinliklerinde tek kol yürüyüş düzeninde en az 2 m aralıklarla tek sıra yürünmeli. Molalarda sosyal mesafeye uyularak dinlenilmeli.

i) Yazın, kamplı etkinliklerde bireysel katılımlarda tek kişilik çadır tercih edilmeli. Aynı evden gelen aile bireyleri, çadırda uyku tulumunda baş ucu/ayak ucu düzeninde gecelemeli.

j) Yiyecek tüketiminde ve mutfak malzemeleri kullanımında hijyen kurallarına uygun gıda tüketimine özen gösterilmeli.

k) Yüksek irtifa tırmanışları ve uzun süreli ekspedisyonlara gidişlerde Sağlık Bakanlığı Hudutlar ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden gidilecek ülkedeki güncel salgın koşulları, karantina süreçleri gibi konularda bilgi alınmalı. Ülkemiz ilgili kurum ve kuruluşlarının konu ile ilgili talimatlarına titizlikle uyulmalıdır.

l) Tüm metal alaşımlı teknik malzemeler etkinlik öncesi ve sonrasında 80 derecelik alkol bazlı solüsyonlarla dezenfekte edilmeli, kullanılmadıkları süreçte tercihan güneş altında bırakılmalıdır.

m) İp, perlon, karabina gibi malzemeler tırmanış esnasında asla ağıza götürülmemeli, kullanım öncesi ve sonrasında sabunlu su ile temizlenmelidir.

n) Tüm tırmanışçılar kendi malzemelerini kullanamaya özen göstermelidirler.

o) Partner tırmanışçılar malzeme kuşamlarını 1 m mesafeden kontrol etmeli, kuşam esnasında gözlemleyerek ve uyararak birbirlerine yardımcı olmalı yakın temastan kaçınmalıdır.

ö) Her faaliyet için özel bir durum olduğunda faaliyet sorumlusu bunu katılımcılara faaliyet öncesinde duyurmalıdır,

p) Yakın temas söz konusu olabilecek kısa kaya tırmanış esnasında kullan-at cerrahi maske kullanımı önerilir.

r) Toz Torbası içeriği sıvı yada top içi toz olsun, bu maddelerle yoğun temasın olduğu duvar tırmanışı öncesi ve sonrası en iyi dezenfeksiyon su ve sabunla en az 20 sn ellerin yıkanmasıdır.

s) Alpin tırmanışlarda ikili ekip oluşturulmalı. Kalabalık gruplardan kaçınılmalıdır.

ş) Tüm günü birlik ve kamplı etkinliklerde de mümkün oldukça küçük gruplarla doğaya gidilmeli (ne kadar fazla katılımcı o kadar bulaş riski!)

TDF_Covid-19 Rehber Yönergesi 4

t) Via Ferrata tırmanışlarında da, tırmanış eldiveni altına tek kullanımlık cerrahi eldiven giyilmeli ve etkinlik sonunda toplanarak tıbbi atık olarak bertaraf edilmeli. Via Ferrata tırmanışında da kalabalık gruplardan kaçınılmalı.

u) El sıkışmaktan, sarılmaktan, öpüşmekten, yakın temastan, su kapları başta olmak üzere aynı kaptan su içmek, yemek yenilmesi gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

TDF, İl Temsilciliği ve Kulüpler İçin Covid-19 Acil Sağlık Durumları Yönetimi

Madde 7- (1) Özellikle 1 Haziran 2020 sonrası TDF resmi faaliyet takvimindeki tüm etkinliklerde, başta Covid-19 şüpheli vakalara yaklaşımda Temel Yaşam Desteği farkındalığına sahip, etkinlik katılımcılarının sayısı oranında (En az her 12 kişiye 1 kişi düşecek şekilde SB Sertifikalı) İlk Yardımcı belgeli katılımcı bulundurulmalı,

a) Covid-19 şüpheli kalp-solunum durması vakalarında yapılacak ilk şey şehirde yada doğada, süratle yardım çağırmak ve 112’yi aramaktır,

b) Yaşam belirtilerinin ve normal solunumun olmamasına bakılarak kalp durmasını teyit ediniz.

Solunum kontrolü için kulağınızı ve yanağınızı hastanın ağzına yakın tutarak dinlemeyiniz. Klasik TYD deki “Bak-Dinle-Hisset” in 2 ve 3 üncü aşamaları yapılmayacak!. Eğer kardiyak arresti tanıma konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, yardım gelene kadar göğüs kompresyonlarına (bası) başlayınız (hastanın bası esnasında damlacık püskürtmesini engellemek için yüzüne tercihan şeffaf bir malzeme/şeffaf panço, yağmurluk yada naylon olabilir, hiç biri yoksa herhangi bir sıkı dokulu giysi de olur) örtünüz,

c) Ambulansın (helikopter de olabilir) yolda olduğundan emin olunuz. Covid- 19’dan şüpheleniliyorsa, 112’yi aradığınızda bu bilgiyi veriniz,

ç) Algılanan bir infeksiyon riski varsa, ambulans (veya ileri yardım/bakım ekibi) gelene kadar sadece kompresyonla KPR ve (şehir ortamındaki bir vakada ortamda defibrilatör varsa) erken defibrilasyon yapmaya çalışınız. Ellerinizi göğsün ortasında olacak şekilde kenetleyiniz ve kuvvetli ve hızlı göğüs kompresyonları yapınız (100-120 bası/dk),

d) Kurtarıcının kişisel koruyucu ekipmana (KKE) erişimi varsa (FFP3 yüz maskesi, tek kullanımlık eldivenler, göz koruması vb.), mutlaka kullanılmalıdır (Doğadaki etkinliklerde bu tür özgün malzemelere ulaşılamıyorsa, improvise/doğaçlama yaklaşımla, kar/kayak gözlüğü göz bulaşını engellemekte, yine fular-bandana-boyunluk-buff/baf-eşarp benzeri malzeme ağız ve burun kapatmasında özellikle birkaç kat örtülürse koruyucu olabilir),

e) Sadece kompresyon ile KPR uyguladıktan sonra, tüm kurtarıcılar ellerini dirseklerine kadar sabun ve suyla iyice yıkamalıdır; alkol bazlı el jeli uygun bir alternatiftir.

Madde 8- (1) Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada Arama-Kurtarma operasyonlarının A/K ekiplerinin artan riskleri nedeniyle dikkat çekilen en önemli husus, sadece dağcılık değil tüm doğa sporlarında her zamankinden çok daha fazla dikkatli olunması, yaralanma ve kaybolmaların olmaması için riskli etkinliklerden (solo tırmanış, extrem doğa sporları gibi) kaçınılması önerilmektedir,

a) A/K ekiplerinin KKE ları mutlaka en üst düzey (FFP3 maske, cerrahi eldiven, koruyucu gözlük ve gereğinde giymek üzere baş dahil tüm vücudu örten tulum) olmalıdır,

b) A/K operasyonlarında haberleşme Covid-19 salgınının gündemde olduğu bu dönemde her zamankinden çok daha fazla önem arz etmektedir. GSM kısıtlılığı olan bölgeler için uydu telefonu ve telsiz haberleşmesi olmazsa olmaz,

c) Olası Covid-19 şüpheli yaralı naklinde gerek insan gücü ile taşıma, gerekse de yer ve hava araçları ile taşımada mutlaka hepa filtreli izolasyonlu sedye kullanılmalıdır,

d) Tüm A/K operasyonlarında madde 7 ve 8 de bahsedilen teknik ve idari önlemler geçerlidir.